ΔΙΑΜΟΝΗ MYRTHIA THERMAL SPA ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ Η ΜΑΡΙΝΑ VIRTUAL TOUR
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΒΡΕΙΤΕ ΔΩΜΑΤΙΟ

Ελάτε στην ομάδα μας # MiraggioPeople ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ


ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT

Εδώ στο Miraggio, πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι έχουν σημασία.

Πιστεύουμε ότι οι μεγάλες ομάδες φέρνουν καλύτερα  αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι είναι ένα ισχυρό συναίσθημα – το «ανήκειν».

Είναι έμπνευση οι άνθρωποι να κάνουν περισσότερα από ό, τι νόμιζουν ότι μπορούν. Το πάθος να μετατρέπεται στο όραμά σας.  Το «ανήκειν» είναι ακριβώς αυτό που αισθάνεσαι όταν εργάζεσαι στο Miraggio Thermal Spa Resort.

Εμπιστευόμαστε τους εργαζόμενους μας, ώστε να αισθάνονται συνδεδεμένοι με το ξενοδοχείο μας και το ταξίδι του.

Τους εξασφαλίζουμε ευκαιρίες όταν μένουν στην εταιρεία μας και είναι βέβαιο ότι θα χαράξουν μια σαφή πορεία σταδιοδρομίας δουλεύοντας μαζί μας.

Στο Miraggio δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις εναρμονισμένες διαπροσωπικές σχέσεις, στη σχέση μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, προσελκύοντας νέους και ποιοτικούς επαγγελματίες.

Επομένως, δημιουργούμε κίνητρα, διασφαλίζοντας ότι οι υπάλληλοί μας αγαπούν αυτό που κάνουν, αισθάνονται συνδεδεμένοι με το ξενοδοχείο μας και θέλουν την επιτυχία της επιχείρησής μας.

Βεβαίως, δείχνουμε στους υπαλλήλους μας ΓΙΑΤΙ το έργο τους έχει σημασία και ΠΩΣ συμβάλλει στους ευρύτερούς μας στόχους.

Μια ευτυχισμένη και καλά υποστηριζόμενη ομάδα προσωπικού είναι στην καρδιά της επιχείρησής μας. Είναι η καρδιά του Miraggio!!!

Εάν πιστεύετε πως τα παραπάνω ταιριάζουν σε εσάς, τότε δε μένει παρά να στείλετε το βιογραφικό σας και να ξεκινήσετε μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο της φιλοξενίας.

Couple speaking at the receptionist
Sommelier's Restaurant waitress preparing a table
Sushi Bar dish being served by the waiter
Couple being shown a wine by the waitress

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Job Title: Barrista
Location: On site
Job Type: Seasonal

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated Barrista to make a memorable coffee experience.

Job Role : As a Barista at  Miraggio Thermal Spa Resort you are responsible for crafting and serving high-quality coffee and beverages while providing exceptional guest service. Your role is essential in creating a welcoming and enjoyable experience for our guests, making each visit a memorable one.

Key Responsibilities:

 • Coffee Preparation: Expertly prepare and serve a variety of coffee and espresso drinks, including lattes, cappuccinos, and specialty brews. Ensure each beverage meets our quality standards.
 • Guest Service: Provide friendly and efficient service to customers, taking orders, answering questions, and offering recommendations.
 • Menu Knowledge: Familiarize yourself with the beverage and coffee menu and prices.
 • Brewing Equipment: Operate coffee machines, grinders, and other equipment, ensuring they are clean, well-maintained, and functioning correctly.
 • Cash Handling: Process guest payments accurately, handle cash, credit cards, and mobile payments, and maintain a balanced cash register.
 • Order Accuracy: Ensure orders are prepared accurately and in a timely manner. Address any discrepancies or issues with orders promptly.
 • Inventory Management: Monitor and restock Keep track of inventory levels and report any shortages to the manager.
 • Cleaning and Sanitation: Maintain a clean and organized work area, including the coffee bar, equipment, and service areas. Follow hygiene and sanitation standards.
 • Special Requests: Accommodate special guest requests, such as dietary preferences or personalized drink orders, with a focus on exceeding guest expectations.
 • Promotions and Upselling: Assist with promoting seasonal drinks, special offers, and loyalty programs.

Qualifications:

 • High school diploma or equivalent. Additional hospitality education or barista training is a plus.
 • 2-3 years minimum experience on similar position , leadership in hospitality strongly required
 • Excellent knowledge of Greek and English languages. Third language will be considered accordingly.
 • Exceptional communication
 • Familiarity with POS (Point of Sale) systems for order processing and cash handling.
 • Ability to prioritize tasks, work under pressure with provided resources, manage work load using own initiative and sufficiently cover a multi task position.
 • Availability to work in shifts, including evenings, weekends, and holidays.

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are dedicated to delivering exceptional guest experiences join our team and be part of our journey towards excellence!

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Job Title: Bartender
Location: On site
Job Type: Seasonal

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated Bartender to make beverage experiences for our guests.

Job Role : As a Bartender at  Miraggio Thermal Spa Resort you play a pivotal role in creating a vibrant and welcoming atmosphere for guests. You will be responsible for preparing and serving a variety of beverages, including cocktails, wines, and non-alcoholic drinks, while providing exceptional guest service and ensuring responsible alcohol service in accordance with hotel procedures.

Key Responsibilities:

 • Beverage Preparation: Skillfully mix, garnish, and serve a wide range of alcoholic and non-alcoholic beverages according to standard recipes and guest preferences.
 • Guest Service: Provide attentive and personalized service to guests, engaging in conversations, making recommendations, and ensuring an enjoyable experience at the hotel bar.
 • Menu Knowledge: Have a comprehensive understanding of the beverage menu, including wine selections, signature cocktails and be able to describe and recommend them to guests.
 • Cleanliness: Maintain a clean and organized bar area, including the bar top, glassware, utensils, and equipment. Ensure proper hygiene and sanitation standards are met.
 • Inventory Management: Monitor and manage beverage inventory levels, ordering supplies as needed and minimizing waste. Conduct regular inventory checks and report any discrepancies.
 • Cash Handling: Process guest payments accurately, handle cash, credit cards, and other forms of payment, and maintain a balanced cash drawer.
 • Safety and Security: Uphold the hotel's safety and security protocols, including following emergency procedures and preventing overconsumption of alcohol.
 • Collaboration: Work closely with other hotel departments, such as the kitchen, service staff, and management, to ensure a seamless dining and beverage service.
 • Training: Stay up-to-date with industry trends and new drink recipes. Train and mentor junior staff members when necessary.

Qualifications:

 • High school diploma or equivalent. Additional education in bartending or hospitality is a plus.
 • 3-5 years minimum experience on similar position , leadership in hospitality strongly required
 • Excellent knowledge of Greek and English languages. Third language will be considered accordingly.
 • Exceptional communication
 • Familiarity with POS (Point of Sale) systems for order processing and cash handling.
 • Responsible beverage service training or certification is an advantage.
 • Ability to prioritize tasks, work under pressure with provided resources, manage work load using own initiative and sufficiently cover a multi task position.
 • Availability to work in shifts, including evenings, weekends, and holidays.

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are dedicated to delivering exceptional guest experiences join our team and be part of our journey towards excellence!

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Job Title: Waiter
Location: On site
Job Type: Seasonal

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated Waiter/Waitress to make a memorable dining experience.

Job Role : As a Waiter/Waitress at  Miraggio Thermal Spa you are an integral part of the dining experience, responsible for providing exceptional guest service to our guests. Your role is to ensure that guests have a memorable and enjoyable dining experience by taking orders, serving meals, and accommodating special requests.

Key Responsibilities:

 • Guest Welcome: Greet guests as they arrive at the restaurant and provide menus.
 • Order Taking: Take guests' food and beverage orders, ensuring accuracy and noting any dietary restrictions or special requests.
 • Food and Beverage Service: Serve meals and beverages promptly and accurately, following established presentation and service standards.
 • Menu Knowledge: Familiarize yourself with the restaurant's menu, including daily specials and wine selections. Describe and recommend menu items to guests.
 • Guest Service: Provide attentive and personalized service to guests, offering recommendations, answering questions, and ensuring an enjoyable dining experience.
 • Table Maintenance: Maintain clean and well-organized dining tables, including setting and resetting tables and ensuring proper tableware and condiments are available.
 • Order Accuracy: Verify the accuracy of orders before serving them to guests. Address any discrepancies or issues with orders promptly.
 • Cash Handling: Process guest payments accurately, handle cash, credit cards, and mobile payments, and maintain a balanced check or cash drawer.
 • Upselling: Suggest additional items or special promotions to enhance the guest experience and increase revenue.
 • Teamwork: Collaborate with kitchen staff and other service team members to ensure efficient service and a seamless dining experience.
 • Special Requests: Accommodate special guest requests, such as dietary preferences, allergies, or personalized dining experiences, with a focus on exceeding customer expectations.
 • Safety and Cleanliness: Follow hygiene and sanitation standards, including personal hygiene and the cleanliness of dining areas.

Qualifications:

 • High school diploma or equivalent. Additional hospitality education or service training is a plus.
 • 2-3 years minimum experience on similar position , leadership in hospitality strongly required
 • Excellent knowledge of Greek and English languages. Third language will be considered accordingly.
 • Exceptional communication
 • Familiarity with POS (Point of Sale) systems for order processing and cash handling.
 • Ability to prioritize tasks, work under pressure with provided resources, manage work load using own initiative and sufficiently cover a multi task position.
 • Availability to work in shifts, including evenings, weekends, and holidays.

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are dedicated to delivering exceptional guest experiences join our team and be part of our journey towards excellence!

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Job Title: Bell
Location: On site
Job Type: Seasonal

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated Bell to uplevel the experience of our guests.

Job Role : As a Bell at Miraggio Thermal Spa Resort you are responsible for creating a warm and memorable first impression for our guests. Your primary role is to provide efficient and attentive guest services, including greeting and assisting with luggage, valet parking, and providing information about the hotel. Your commitment to exceptional service contributes to our guests' overall experience.

Key Responsibilities:

 • Guest Welcome and Assistance: Welcome guests upon arrival, open doors, and assist with luggage and personal belongings. Provide information about the hotel's services.
 • Luggage Handling: Safely transport guests' luggage to their rooms and ensure it is placed securely in their assigned accommodations. Retrieve luggage upon check-out and assist with transportation to the lobby or vehicles.
 • Valet Parking: Assist guests with valet parking services, ensuring their vehicles are securely parked, retrieved promptly, and kept in excellent condition. Handle keys and parking tickets responsibly.
 • Concierge Services: Offer recommendations, directions, and information if asked by our guests.
 • Safety and Security: Maintain a secure and well-organized luggage room and lobby and entrance area. Report any security or safety concerns to hotel management.
 • Communication: Effectively communicate with guests and fellow team members to ensure smooth coordination and provide the highest level of service.
 • Teamwork: Collaborate with other hotel departments, such as the front desk, housekeeping, and maintenance, to ensure guest needs are met promptly and effectively.
 • Special Requests: Handle special guest requests, or addressing specific needs, with a focus on exceeding guest expectations.

Qualifications:

 • High school diploma or equivalent. Additional education in hospitality is a plus.
 • Excellent knowledge of Greek and English languages. Third language will be considered accordingly.
 • Previous experience as bell or similar guest services role is preferred.
 • Exceptional guest service skills and a friendly, professional demeanor.
 • Strong physical fitness, including the ability to lift and transport luggage and stand for extended periods.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Availability to work in shifts, including evenings, weekends, and holidays.

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are dedicated to delivering exceptional guest experiences join our team and be part of our journey towards excellence!

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Job Title:  Childcare Assistant
Location: On site
Job Type: Seasonal

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated childcare assistant to uplevel the experience of our little guests.

Job Role : As a Childcare Assistant in a hotel's Kids' Club, your primary responsibility is to provide a safe, enjoyable, and engaging environment for children staying at the hotel. You will assist in planning and implementing age-appropriate activities, ensuring the well-being of children, and offering parents peace of mind during their stay.

Key Responsibilities:

 • Childcare Supervision: Supervise and monitor the well-being and safety of children in the Kids' Club.
 • Maintain a child-to-staff ratio in accordance with hotel policies.
 • Ensure a secure environment and respond to emergency situations promptly.
 • Activity Planning: Assist in planning and organizing creative and educational activities for children of varying age groups.
 • Prepare and set up play areas and equipment for scheduled activities.
 • Facilitate group and individual activities that encourage learning and social interaction.
 • Child Engagement: Create a welcoming and friendly atmosphere for children and their families.
 • Interact with children, engage in play, and provide assistance with crafts and games.
 • Foster a positive and inclusive environment to promote children's development.
 • Basic Needs Care:
 • Attend to children's basic needs, including feeding, diaper changes, and restroom breaks.
 • Ensure that children have access to snacks and beverages as needed.
 • Encourage proper hygiene and cleanliness.
 • Communication: Maintain clear and effective communication with parents, guardians, and hotel staff.
 • Relay important information about a child's day, including activities and any concerns.
 • Address parents' questions and provide updates on their child's well-being.
 • Safety and Cleanliness:
 • Ensure all play areas and equipment are clean, safe, and in good working order.
 • Conduct routine safety checks and follow hotel safety procedures.
 • Monitor and control access to the Kids' Club to maintain a secure environment.

Qualifications:

 • High school diploma or equivalent. Childcare or education-related certifications are a plus.
 • Experience in childcare, babysitting, or working with children in a structured environment.
 • CPR and First Aid certification is preferred.
 • Excellent knowledge of Greek and English languages. Third language will be considered accordingly.
 • Exceptional communication (both verbal and written), negotiation and administrative skills
 • Ability to prioritize tasks, work under pressure with provided resources, manage work load using own initiative and sufficiently cover a multi task position.
 • Availability to work in shifts

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are dedicated to delivering exceptional little guest experiences join our team and be part of our journey towards excellence!

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Job Title: Front office Agent
Location: On site
Job Type: Seasonal

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated Front Office Agent to uplevel the experience of our guests.

Job Role : As a Front Office Agent at Miraggio Thermal Spa Resort you play a vital role in providing exceptional guest experiences. You are the first point of contact for our guests and are responsible for creating a warm, welcoming, and efficient environment in the hotel's front office. Your primary goal is to ensure a seamless check-in and check-out process while delivering outstanding  guest experience.

Key Responsibilities:

 • Guest Check-In and Check-Out: Greet guests with a friendly and professional demeanor. Assist guests with the check-in and check-out process, ensuring accuracy and efficiency. Handle guest inquiries and requests promptly and courteously.
 • Reservation Management:Verify and confirm guest reservations accurately.
 • Payment Processing: Collect and process payments, issue invoices, and maintain a balanced cash drawer. Ensure all financial transactions are conducted securely and in compliance with hotel policies.
 • Information and Assistance: Provide guests with information about hotel facilities, services, local attractions, and dining options. Offer recommendations and assistance to enhance their stay.
 • Telephone and Email Communication: Answer phone calls, respond to emails, and transfer calls to appropriate departments. Handle reservations, inquiries, and requests via phone and email.
 • Problem Resolution: Address and resolve guest issues and complaints professionally, ensuring guest satisfaction while adhering to hotel policies and procedures.
 • Safety and Security: Monitor and maintain the security of the front desk area, ensuring the safety and privacy of guests. Follow hotel security and emergency procedures.
 • Administrative Duties: Complete administrative tasks, such as filing, record-keeping, and updating guest information.
 • Collaboration: Work closely with other hotel departments, including housekeeping, maintenance, and food and beverage, to ensure seamless guest experiences.

Qualifications:

 • Bachelor's degree (National or International university/ AEI or TEI)
 • 3-5 years minimum experience on similar position , leadership in hospitality strongly required
 • Excellent knowledge of Greek and English languages. Third language will be considered accordingly.
 • Exceptional communication (both verbal and written), negotiation and administrative skills
 • Ability to prioritize tasks, work under pressure with provided resources, manage work load using own initiative and sufficiently cover a multi task position.
 • High knowledge of Protel/CRS/PMS revenue management and MS office are considered a must.
 • Availability to work in shifts, including evenings, weekends, and holidays.

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are dedicated to delivering exceptional guest experiences join our team and be part of our journey towards excellence!

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Job Title:  Guest Relations Agent
Location: On site
Job Type: Seasonal

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated Guest Relations Agent to uplevel the experience of our guests.

Job Role : As a Guest Relations Agent at  Miraggio Thermal Spa Resort you are the first point of contact for our guests, dedicated to ensuring their comfort and satisfaction. Your role is to create memorable guest experiences by offering personalized assistance and addressing guest inquiries and concerns promptly and professionally.

Key Responsibilities:

 • Guest Welcome and Assistance: Warmly welcome guests upon their arrival and assist with the check-in process. Provide information about the hotel's amenities, services, and local attractions.
 • Guest Engagement: Establish a positive and lasting relationship with guests, actively listening to their needs and preferences, and delivering personalized services and recommendations to enhance their stay.
 • Problem Resolution: Address guest inquiries, concerns, or complaints promptly, finding suitable solutions and escalating issues when necessary, all while adhering to hotel policies.
 • Special Requests: Ensure that special guest requests, such as room preferences, amenities, and services, are met to create exceptional experiences.
 • Concierge Services: Offer guidance and information about local dining, entertainment, and transportation options. Make reservations and bookings for guests as required.
 • Loyalty Programs: Enroll guests in loyalty programs, explaining the benefits and actively promoting the hotel's services and amenities.
 • Communication: Maintain effective communication with other hotel departments, including the front office, housekeeping, maintenance, and dining, to coordinate guest requests and enhance guest experiences.
 • Safety and Security: Uphold the hotel's safety and security protocols, ensuring the well-being of guests and staff.
 • Feedback Collection: Solicit and collect guest feedback through surveys and direct interactions, conveying comments and concerns to the Guest Relations Manager for analysis and improvement.

Qualifications:

 • Bachelor's degree (National or International university/ AEI or TEI)
 • 3-5 years minimum experience on similar position , leadership in hospitality strongly required
 • Excellent knowledge of Greek and English languages. Third language will be considered accordingly.
 • Exceptional communication (both verbal and written), negotiation and administrative skills
 • Ability to prioritize tasks, work under pressure with provided resources, manage work load using own initiative and sufficiently cover a multi task position.
 • High knowledge of Protel/CRS/PMS revenue management and MS office are considered a must.
 • Availability to work in shifts, including evenings, weekends, and holidays.

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are dedicated to delivering exceptional guest experiences join our team and be part of our journey towards excellence!

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Job Title: Assistant Housekeeping Manager
Location: Paliouri Halkidiki
Job Type: Seasonal

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated Assistant Housekeeping Manager to ensure that all guest rooms and public areas are maintained to the highest standards of cleanliness and orderliness.

Job Role : The Assistant Housekeeping Manager is responsible for assisting the Housekeeping Manager in the overall operation and management of the housekeeping department. They ensure that the highest level of cleanliness and guest satisfaction is maintained in all areas of the property.

Key Responsibilities:

 • Staff Supervision: Assist in recruiting, training, and supervising housekeeping staff. Provide ongoing guidance, support, and performance evaluations.
 • Inventory Management: Oversee the inventory of cleaning supplies, linens, and amenities. Place orders for supplies as needed and ensure efficient usage to minimize waste.
 • Cleaning Standards: Ensure that all guest rooms, public areas, and back-of-house areas are cleaned and maintained to the established standards. Address any cleanliness or maintenance issues promptly.
 • Scheduling: Assist in creating and managing work schedules for the housekeeping staff to ensure adequate coverage while managing labor costs efficiently.
 • Quality Control: Conduct regular inspections to verify that cleaning and maintenance tasks are completed correctly and that rooms are ready for guest occupancy.
 • Guest Satisfaction: Monitor guest feedback and reviews related to housekeeping services and take appropriate actions to address concerns or complaints promptly.
 • Safety and Compliance: Ensure compliance with health and safety regulations, as well as the hotel's housekeeping policies and procedures. Maintain a safe work environment for the housekeeping team.
 • Staff Training: Assist in providing training and development opportunities to staff, including safety procedures, cleaning techniques, and customer service skills.
 • Communication: Collaborate with other departments, such as maintenance and front desk, to coordinate efforts and address any housekeeping-related issues or guest requests.
 • Reports and Documentation: Prepare reports on housekeeping operations, including occupancy rates, supply usage, and maintenance issues. Maintain accurate records and documentation.

Qualifications:

 • High school diploma or equivalent; a bachelor's degree in hospitality management or a related field is a plus.
 • Prior experience in housekeeping, with at least 2-3 years in a supervisory or managerial role.
 • Strong leadership and communication skills.
 • Knowledge of housekeeping procedures, cleaning techniques, and safety standards.
 • Familiarity with housekeeping software and basic computer skills.
 • Attention to detail and a commitment to delivering high-quality service.
 • Ability to work under pressure and adapt to a dynamic, fast-paced environment.

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are passionate about housekeeping join our team and be part of our journey towards excellence!

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Θέση: Εργάτης Πλυντηρίου/Πλύντης/Πλύντρια
Τοποθεσία: Παλιούρι Χαλκιδικής
Διάρκεια συνεργασίας: Εποχιακή

Περιγραφή Εταιρείας: Το Miraggio Thermal Spa Resort είναι ένα δυναμικό και καινοτόμο θέρετρο που δεσμεύεται για την αριστεία και την ανάπτυξη. 

Περιγραφή θέσης: Η θέση αφορά σε ένα ξενοδοχείο είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής και την καλή κατάσταση των ρούχων, πετσετών και κλινοσκεπασμάτων που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες.

Καθήκοντα:

 • Λειτουργία πλυντηρίων και στεγνωτηρίων: Ο εργάτης πλυντηρίου είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό και τη φροντίδα των ρούχων, πετσετών, κλινοσκεπασμάτων και άλλων υφασμάτων που χρησιμοποιούνται στο ξενοδοχείο.
 • Διαχείριση και ταξινόμηση ρούχων: Οργανώνει τα ρούχα και τα υφάσματα σε κατηγορίες, όπως πετσέτες, σεντόνια, ρούχα κρεβατιού και άλλα, για να εξασφαλίσει τον σωστό καθαρισμό και τη διατήρηση της ποιότητας.
 • Χρήση κατάλληλων απορρυπαντικών και χημικών: Επιλέγει τα κατάλληλα απορρυπαντικά και χημικά για τον καθαρισμό και την απολύμανση των υφασμάτων, με σκοπό να διατηρηθεί η υγιεινή.
 • Συντήρηση του εξοπλισμού: Ο εργάτης πλυντηρίου πρέπει να διατηρεί τον εξοπλισμό, όπως πλυντήρια και στεγνωτήρια, για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία.
 • Αναφορά προβλημάτων: Αναφέρει οποιεσδήποτε βλάβες ή προβλήματα στον εξοπλισμό ή τα ρούχα, ώστε να επιδιορθωθούν ταχέως στον υπεύθυνο. 

Απαιτήσεις:

 • Ευγένεια και φιλική στάση απέναντι στους επισκέπτες.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα γρήγορο και πολυάσχολο περιβάλλον.
 • Επιμέλεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα συνεργασίας με την ομάδα καθαριστριών και άλλα τμήματα του ξενοδοχείου.
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βραδινών και σαββατοκύριακων βαρδιών.
 • Κατανόηση και τήρηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας του ξενοδοχείου.

Επιπλέον πληροφορίες :  Προσφέρουμε  Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών,6-8 μήνες απασχόληση, εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης, εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, Διατροφή και στέγαση (για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Θέση: Καμαριέρα /Καθαρίστρια
Τοποθεσία: Παλιούρι Χαλκιδικής
Διάρκεια συνεργασίας: Εποχιακή

Περιγραφή εταιρείας: Το Miraggio Thermal Spa Resort είναι ένα δυναμικό και καινοτόμο θέρετρο που δεσμεύεται για την αριστεία και την ανάπτυξη.

Περιγραφή θέσης: Η θέση της καμαριέρας ή καθαρίστριας σε ένα ξενοδοχείο αποτελεί ζωτικό μέρος της εμπειρίας φιλοξενίας που προσφέρει το κατάλυμα στους επισκέπτες. Οι καμαριέρες/καθαρίστριες είναι υπεύθυνες για την διατήρηση και την καθαριότητα των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου.

Καθήκοντα:

 • Καθαρισμός και απολύμανση των δωματίων κατά τη διάρκεια και μετά τη φιλοξενία των επισκεπτών.
 • Αλλαγή σεντονιών, πετσετών και καθαρισμός του μπάνιου.
 • Αναπλήρωση αναλωσίμων ειδών όπως σαπούνια, σαμπουάν, χαρτομάντηλα κ.λπ.
 • Έλεγχος και αναφορά προβλημάτων στον εξοπλισμό και την υγιεινή των δωματίων.
 • Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων, όπως υποδοχή, εστιατόρια, αίθουσες συνεδριάσεων κ.λπ.
 • Συνεργασία με το τμήμα υποδοχής για την εξυπηρέτηση επιπλέον αιτημάτων των επισκεπτών.

Απαιτήσεις:

 • Ευγένεια και φιλική στάση απέναντι στους επισκέπτες.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα γρήγορο και πολυάσχολο περιβάλλον.
 • Επιμέλεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα συνεργασίας με την ομάδα καθαριστριών και άλλα τμήματα του ξενοδοχείου.
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βραδινών και σαββατοκύριακων βαρδιών.
 • Κατανόηση και τήρηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας του ξενοδοχείου.

Επιπλέον πληροφορίες :  Προσφέρουμε  Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών,6-8 μήνες απασχόληση, εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης, εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, Διατροφή και στέγαση (για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Θέση: Οροφοκόμος
Τοποθεσία: Παλιούρι Χαλκιδικής
Διάρκεια συνεργασίας: Εποχιακή

Περιγραφή Εταιρείας: Το Miraggio Thermal Spa Resort είναι ένα δυναμικό και καινοτόμο θέρετρο που δεσμεύεται για την αριστεία και την ανάπτυξη. 

Περιγραφή θέσης: Η εργασία του οροφοκόμου σε ένα ξενοδοχείο είναι σημαντική για την ομαλή λειτουργία του καταλύματος στην καθαριότητα και την ευχάριστη διαμονή των επισκεπτών.

Καθήκοντα:

 • Ανανέωση προμηθειών: Ο οροφοκόμος πρέπει να ελέγχει το απόθεμα καθαριστικών υλικών και ειδών όπως σαπούνια, σαμπουάν, καθαριστικά, και να τα ανανεώνει όποτε απαιτείται.
 • Διατήρηση καθαρότητας κοινόχρηστων χώρων: Ο οροφοκόμος πρέπει επίσης να διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, όπως σαλόνια, χώρους υποδοχής και αίθουσες πρωινού.
 • Αναφορά προβλημάτων: Ο οροφοκόμος πρέπει να αναφέρει οποιαδήποτε προβλήματα ή ζημίες που εντοπίζει στα δωμάτια ή στους χώρους του ξενοδοχείου. 

Απαιτήσεις:

 • Ευγένεια και φιλική στάση απέναντι στους επισκέπτες.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα γρήγορο και πολυάσχολο περιβάλλον.
 • Επιμέλεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα συνεργασίας με την ομάδα καθαριστριών και άλλα τμήματα του ξενοδοχείου.
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βραδινών και σαββατοκύριακων βαρδιών.
 • Κατανόηση και τήρηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας του ξενοδοχείου.

Επιπλέον πληροφορίες :  Προσφέρουμε  Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών,6-8 μήνες απασχόληση, εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης, εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, Διατροφή και στέγαση (για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Θέση: Λαντζέρης/α
Τοποθεσία: Παλιούρι Χαλκιδικής
Διάρκεια συνεργασίας: Εποχιακή

Περιγραφή Εταιρείας: Το Miraggio Thermal Spa Resort είναι ένα δυναμικό και καινοτόμο θέρετρο που δεσμεύεται για την αριστεία και την ανάπτυξη. Η θέση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ομαδικής προσπάθειας για τη δημιουργία εξαιρετικών γευστικών εμπειριών για τους πελάτες μας.

Καθήκοντα:

 • Πλύσιμο εξοπλισμού και σκευών κατά την διάρκεια λειτουργίας των εστιατορίων
 • Καθαρισμός των ψυγείων και των πατωμάτων στο χώρο της κουζίνας
 • Υποστήριξη των σεφ και του βοηθητικού προσωπικού με την προετοιμασία των υλικών που απαιτούνται για την παρασκευή φαγητών.
 • Καθαρισμός και διατήρηση των εργαλείων και εξοπλισμού κουζίνας.
 • Συνεργασία με το προσωπικό κουζίνας για την ομαλή λειτουργία

Απαιτήσεις:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή.
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.
 • Επιμέλεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βραδινών και σαββατοκύριακων βαρδιών.
 • Κατανόηση και τήρηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας του ξενοδοχείου.

Επιπλέον πληροφορίες :  Προσφέρουμε  Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών,6-8 μήνες απασχόληση, εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης, εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, Διατροφή και στέγαση (για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας).

Αν είσαι ενθουσιώδης, οργανωμένος και επιθυμείς να εργαστείς σε ένα περιβάλλον που εκτιμά την προσπάθεια και την αφοσίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Θέση: Μάγειρας Α' Β' Γ'
Τοποθεσία: Παλιούρι Χαλκιδικής
Διάρκεια συνεργασίας: Εποχιακή

Περιγραφή Εταιρείας: Το Miraggio Thermal Spa Resort είναι ένα δυναμικό και καινοτόμο θέρετρο που δεσμεύεται για την αριστεία και την ανάπτυξη. Ψάχνουμε για ταλαντούχους μάγειρες που θα ενταχθούν στην ομάδα μας σε ένα από τα πιο αξιόλογα πολυτελή ξενοδοχεία της περιοχής. Αν είσαι παθιασμένος με τη δημιουργία γευστικών εμπειριών και επιθυμείς να εργαστείς σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την αρτιότητα, αυτή είναι η θέση για σένα.

Καθήκοντα:

 • Προετοιμασία και εκτέλεση μενού υψηλής ποιότητας με έμφαση στην τοπική και διεθνή κουζίνα.
 • Συνεργασία με άλλα μέλη της κουζίνας για τη δημιουργία νέων πιάτων και προσαρμογή του μενού σε ειδικές διατροφικές ανάγκες ή απαιτήσεις πελατών.
 • Διατήρηση υψηλών προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο Μαγειρικής
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή.
 • Καλή κατανόηση των τεχνικών μαγειρικής και εμπειρία στη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού κουζίνας.
 • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον υψηλής πίεσης και τήρησης προθεσμιών.
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.
 • Επιμέλεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βραδινών και σαββατοκύριακων βαρδιών.
 • Κατανόηση και τήρηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας του ξενοδοχείου.

Επιπλέον πληροφορίες :  Προσφέρουμε  Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών,6-8 μήνες απασχόληση, εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης, εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, Διατροφή και στέγαση (για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας).

 Αν είσαι ένας δημιουργικός μάγειρας που αναζητά μια πρωτότυπη εργασιακή πρόκληση σε ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία, στείλε το βιογραφικό σου σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Θέση: Μπουφετζής/Μπουφετζού
Τοποθεσία: Παλιούρι Χαλκιδικής
Διάρκεια συνεργασίας: Εποχιακή

Περιγραφή Εταιρείας: Το Miraggio Thermal Spa Resort είναι ένα δυναμικό και καινοτόμο θέρετρο που δεσμεύεται για την αριστεία και την ανάπτυξη. Η θέση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ομαδικής προσπάθειας για τη δημιουργία εξαιρετικών γευστικών εμπειριών για τους πελάτες μας.

Καθήκοντα:

 • Οργάνωση και διαχείριση του buffet με έμφαση στην καθαριότητα την εμφάνιση
 • Refill και έλεγχος ποιότητας των φαγητών
 • Συνεργασία με τους μάγειρες για την αποτελεσματική λειτουργία του μπουφέ
 • Συνεργασία με το service του εστιατορίου για τυχόν απορίες πελατών σχετικά με τα συστατικά των φαγητών

Απαιτήσεις:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή.
 • Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.
 • Επιμέλεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βραδινών και σαββατοκύριακων βαρδιών.
 • Κατανόηση και τήρηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας του ξενοδοχείου.

Επιπλέον πληροφορίες :  Προσφέρουμε  Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών,6-8 μήνες απασχόληση, εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης, εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, Διατροφή και στέγαση (για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας).

Αν είσαι ενθουσιώδης, οργανωμένος και επιθυμείς να εργαστείς σε ένα περιβάλλον που εκτιμά την προσπάθεια και την αφοσίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Job Title: Spa Therapist
Location: Paliouri Halkidiki
Job Type: Seasonal  April -October

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated spa therapist to uplevel the spa experience in our Spa and maximize the spa sales.

Job Role : As a Spa Therapist in our luxurious spa hotel, you will be responsible for delivering exceptional spa treatments and services to guests, promoting relaxation, and enhancing overall well-being. You will contribute to the positive reputation of our spa by providing personalized and professional services, ensuring guests have a rejuvenating and memorable spa experience.

Key Responsibilities:

Spa Treatments:

 • Perform a variety of spa treatments, including massages, facials, body wraps, and other therapeutic services.
 • Customize treatments based on the individual needs and preferences of each guest.
 • Maintain a high standard of technical skill and expertise.

Consultations:

 • Conduct thorough consultations with guests to assess their health history, preferences, and any specific concerns.
 • Provide recommendations for appropriate treatments and products.

Guest Service:

 • Create a welcoming and relaxing atmosphere for spa guests.
 • Ensure exceptional customer service by addressing guest inquiries, concerns, and special requests.
 • Inform guests on post-treatment care and wellness practices.

Hygiene and Sanitation:

 • Adhere to strict hygiene and sanitation standards in all aspects of spa services.
 • Maintain cleanliness and organization of treatment rooms and spa facilities.

Product Knowledge:

 • Stay informed about spa products, treatments, and industry trends.
 • Provide product recommendations and promote retail sales.

Collaboration with Spa Team:

 • Collaborate with other spa therapists, receptionists, and support staff to ensure seamless operations.
 • Participate in training sessions and skill development programs.

Appointment Scheduling:

 • Manage appointments efficiently, ensuring a smooth flow of services.
 • Communicate with spa receptionists to coordinate schedules and accommodate guest preferences.

Sales and Upselling:

 • Actively promote and upsell additional services or enhancements.
 • Meet or exceed sales targets for spa services and retail products.

Qualifications:

 • Certification or license in massage therapy or a related field.
 • Previous experience as a spa therapist in a luxury spa or hotel setting.
 • Strong knowledge of various massage and spa techniques.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Strong organizational and multitasking abilities.
 • Familiarity with spa services and products.
 • Professional appearance and demeanor.

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are dedicated to delivering exceptional guest experiences join our team and be part of our journey towards excellence!

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Job Title: Spa Receptionist
Location: Paliouri Halkidiki
Job Type: Seasonal  April -October

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated spa receptionist to uplevel the spa experience in our Spa and maximize the spa sales.

Job Role : The Spa Receptionist plays a key role in providing exceptional guest service to spa guests. Responsible for managing the spa front desk, the receptionist facilitates smooth operations, handles inquiries, schedules appointments, and ensures guests have a memorable spa experience.

Key Responsibilities:

Guest Services: Greet and welcome spa guests in a friendly and professional manner.

 • Provide information about available spa services, treatments, and packages.
 • Assist guests in selecting appropriate services based on their preferences and needs.
 • Handle inquiries and provide accurate information about spa facilities and policies.

Appointment Scheduling: Schedule spa appointments efficiently, taking into consideration therapist availability and guest preferences.

 • Coordinate with spa staff to ensure a seamless scheduling process.
 • Confirm appointments and provide reminders to guests as needed.

Check-In and Check-Out:

 • Manage the check-in and check-out process for spa guests.
 • Ensure accurate and timely processing of payments for spa services.
 • Maintain organized records of spa appointments and transactions.

Guest Relations:

 • Address guest concerns or issues promptly and professionally.
 • Seek feedback from guests to enhance the quality of services.
 • Build positive relationships with repeat spa guests.

Administrative Tasks:

 • Maintain an organized and tidy spa reception area.
 • Manage phone inquiries and direct calls to the appropriate staff.
 • Assist in maintaining inventory of spa products and supplies.

Collaboration with Spa Staff:

 • Communicate effectively with spa therapists and other staff members.
 • Coordinate special requests or requirements from guests with spa staff.

Promotions and Sales:

 • Inform guests about current promotions, discounts, and spa packages.
 • Actively promote spa services and upsell additional treatments when appropriate.

Compliance and Policies:

 • Ensure adherence to spa policies and procedures.
 • Stay informed about spa industry trends and updates.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree or equivalent.
 • Proven experience in customer service or a similar role.
 • Excellent knowledge of Greek and English languages. Third language will be considered accordingly.
 • Exceptional communication (both verbal and written), negotiation and administrative skills
 • Strong organizational and multitasking abilities.
 • Familiarity with spa services and products.
 • Proficient in using spa management software or reservation systems.
 • Professional appearance and demeanor.

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are dedicated to delivering exceptional guest experiences join our team and be part of our journey towards excellence!

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Θέση: Συντηρητές  (Hλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, Ξυλουργό)
Τοποθεσία: Παλιούρι Χαλκιδικής
Διάρκεια συνεργασίας: Εποχιακή – Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης 

Περιγραφή Εταιρείας: Το Miraggio Thermal Spa Resort είναι ένα δυναμικό και καινοτόμο θέρετρο που δεσμεύεται για την αριστεία και την ανάπτυξη. 

O ρόλος:

 • Αναλαμβάνει καθημερινές αρμοδιότητες από τον Υπεύθυνο Συντήρησης, συγκεντρώνει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και διενεργεί όλες τις αναγκαίες διαδικασίες επιδιόρθωσης/ συντήρησης που του ανατίθενται, με συνέπεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
 • Ακολουθεί και εφαρμόζει το πλάνο τακτικών ελέγχων ασφαλείας, όπως αυτό διαμορφώνεται από τον Υπεύθυνο Συντήρησης.
 • Εντοπίζει πιθανά σημεία φθοράς και πιθανές βλάβες και τα αναφέρει στον Υπεύθυνο Συντήρησης.
 • Ανταποκρίνεται σε κάθε άλλο περιστασιακό αίτημα που προκύπτει και του ανατίθεται από τον προϊστάμενό του. 

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα/Πτυχίο ηλεκτρολόγου/ψυκτικού/υδραυλικού
 • Γενικές γνώσεις και δεξιότητες κατασκευαστικές
 • Γνώσεις πάνω σε κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία είναι ιδιαιτέρως επιθυμητές
 • 3-5 χρόνια τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον ξενοδοχειακό κλάδο, κατά προτίμηση σε μεγάλες μονάδες
 • Πολύ καλή φυσική κατάσταση και ευελιξία στην κίνηση
 • Ομαδικότητα, εργατικότητα, συνέπεια
 • Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας
 • Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά 

Επιπλέον πληροφορίες :  Προσφέρουμε  Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών,6-8 μήνες απασχόληση, εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης, εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, Διατροφή και στέγαση (για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Θέση: Ηλεκτρολόγος

Τοποθεσία: Παλιούρι Χαλκιδικής
Διάρκεια συνεργασίας: Μόνιμη απασχόληση

Περιγραφή Εταιρείας: Το Miraggio Thermal Spa Resort είναι ένα δυναμικό και καινοτόμο θέρετρο που δεσμεύεται για την αριστεία και την ανάπτυξη.

O ρόλος:
• Αναλαμβάνει καθημερινές αρμοδιότητες από τον Υπεύθυνο Συντήρησης, συγκεντρώνει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και διενεργεί όλες τις αναγκαίες διαδικασίες επιδιόρθωσης/ συντήρησης που του ανατίθενται, με συνέπεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
• Ακολουθεί και εφαρμόζει το πλάνο τακτικών ελέγχων ασφαλείας, όπως αυτό διαμορφώνεται από τον Υπεύθυνο Συντήρησης.
• Εντοπίζει πιθανά σημεία φθοράς και πιθανές βλάβες και τα αναφέρει στον Υπεύθυνο Συντήρησης.
• Ανταποκρίνεται σε κάθε άλλο περιστασιακό αίτημα που προκύπτει και του ανατίθεται από τον προϊστάμενό του.

Προφίλ υποψηφίων:
• Πτυχίο ηλεκτρολόγου
• Γενικές γνώσεις και δεξιότητες κατασκευαστικές
• Γνώσεις πάνω σε κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία είναι ιδιαιτέρως επιθυμητές
• 3-5 χρόνια τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον ξενοδοχειακό κλάδο, κατά προτίμηση σε μεγάλες μονάδες
• Πολύ καλή φυσική κατάσταση και ευελιξία στην κίνηση
• Ομαδικότητα, εργατικότητα, συνέπεια
• Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας
• Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά

Επιπλέον, πληροφορίες :

Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών, εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης, εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, Διατροφή και στέγαση (για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Θέση: Εργάτης Μαρίνας
Τοποθεσία: Παλιούρι Χαλκιδικής
Διάρκεια συνεργασίας: Εποχιακή

 

Περιγραφή Εταιρείας: Το Miraggio Thermal Spa Resort είναι ένα δυναμικό και καινοτόμο θέρετρο που δεσμεύεται για την αριστεία και την ανάπτυξη. 

Περιγραφή θέσης: Η θέση σχετίζεται με την υποστήριξη των εργασιών που άπτονται της καλής λειτουργίας της Μαρίνας.

 

Καθήκοντα:

 • Αγκυροβόληση σκαφών.
 • Καλωσόρισμα των επισκεπτών της Μαρίνας.
 • Καθαρισμός αποβάθρας.
 • Επιθεώρηση και αναφορά ζημιών.
 • Έλεγχος εγκαταστάσεων της αποβάθρας.
 • Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων.
 • Παροχή βοήθειας στην έναρξη - ανύψωσης πλοίων από τη ράμπα.
 • Συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφάλειας, τις πολιτικές της εταιρείας, τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τους νόμους του κράτους και τις οδηγίες εργασίας του ΟΣΔ που εφαρμόζει το ξενοδοχείο.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα ταχυπλόου.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ομαδικότητα, εργατικότητα, συνέπεια.
 • Προσανατολισμός στη λεπτομέρεια και μεθοδικότητα.
 • Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά.
 • Φυσική κατάσταση και ευελιξία στην κίνηση.
 • Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας, με επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά.

 

Επιπλέον πληροφορίες :  Προσφέρουμε  Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών,6-8 μήνες απασχόληση, εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης, εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, διατροφή και στέγαση (για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Job Title: IT Assistant

Location: On site

Job Type: Yearly

 

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated IT assistant to support our IT team.

 

Job Role : The IT Assistant is responsible for maintaining, troubleshooting, and supporting the hotel's computer systems and network infrastructure. They play a crucial role in ensuring that all technology-related aspects of the hotel run efficiently, thereby contributing to the overall guest experience.

Key Responsibilities:

 • User Support: Provide technical support to hotel staff and guests for hardware, software, and network-related issues. Troubleshoot and resolve problems promptly to minimize downtime.
 • System Maintenance: Regularly update and maintain the hotel's computer systems, including workstations, servers, and networking equipment. Ensure all systems are up to date with the latest software and security patches.
 • Network Management: Monitor and maintain the hotel's network infrastructure, ensuring it runs smoothly and securely. This includes managing Wi-Fi access points, switches, and routers.
 • Data Security: Implement and enforce security measures to protect sensitive data, such as guest information and financial records. Conduct regular backups and ensure data recovery processes are in place.
 • Software Installation: Install and configure software applications used in the hotel, including property management systems (PMS), point of sale (POS) systems, and guest reservation systems.
 • Inventory Management: Keep track of IT inventory, including hardware, software licenses, and peripherals. Order and maintain equipment as needed.
 • Documentation: Maintain documentation for IT systems, procedures, and troubleshooting guides to assist hotel staff in resolving common issues.
 • Training: Provide training to hotel staff on the use of IT equipment and software, ensuring they can use technology effectively in their roles.
 • Emergency Response: Be on-call to address IT emergencies, such as system failures or security breaches, and implement solutions to minimize disruptions.

 

Qualifications:

 • A degree or diploma in information technology, computer science, or a related field is preferred.
 • 2 years minimum experience on similar position.
 • Technical certifications, such as CompTIA A+, Network+, or Microsoft Certified IT Professional (MCITP), can be an advantage.
 • Excellent knowledge of Greek and English languages. Third language will be considered accordingly.
 • Ability to prioritize tasks, work under pressure with provided resources, manage workload using own initiative and sufficiently cover a multitask position.
 • High knowledge of Protel/CRS/PMS revenue management and MS office would be a plus.
 • Availability to work in shifts.

 

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are dedicated for ensuring the efficient operation of technology systems, enhancing the guest experience, and maintaining data security,  join our team and be part of our journey towards excellence!

 

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

Job Title: Quality Admin

Location: On site

Job Type: Seasonal

 

Company Description: Miraggio Thermal Spa Resort is a dynamic and innovative resort committed to excellence and growth. We are seeking a highly motivated quality admin to uplevel the quality of our resort.

Job Role: Complete administration tasks required to maintain and develop systems

 

Key Responsibilities:

 • Monitor activities throughout all departments (Housekeeping, Kitchen etc)
 • Evaluate adequacy of quality assurance standards and report Non Conformities of processes or products
 • Monitor corrective and preventive actions
 • Implement appropriate corrective actions
 • Monitor and log all complaints and feedback received
 • Collect and compile statistical quality data
 • Analyze data to identify areas for improvement in the quality system
 • Prepare reports to communicate outcomes of quality activities
 • Support on-site audits conducted by external providers 

Qualifications:

 • Bachelor's degree (National or International university/ AEI or TEI)
 • Excellent knowledge of Greek and English languages. Third language will be considered accordingly.
 • Exceptional communication (both verbal and written), negotiation and administrative skills
 • Desirable knowledge of ISO and HACCP 

 

 

Additional Information:  We offer a competitive compensation package, including salary, benefits, and opportunities for professional growth. We are an equal opportunity employer and are committed to diversity and inclusion in our workforce.

If you are dedicated to delivering exceptional guest experiences join our team and be part of our journey towards excellence!

 

All resumes will be handled with discretion. Only those who possess the above-mentioned requirements will qualify for an interview and be contacted in due time.

We respect your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

ΦΟΡΜΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Upload CV υποχρεωτικό
ΟΝΟΜΑ υποχρεωτικό
ΕΠΩΝΥΜΟ υποχρεωτικό
EMAIL υποχρεωτικό
ΤΗΛΕΦΩΝΟ υποχρεωτικό
υποχρεωτικό